Menu Sluiten

Huishoudelijk reglement

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Van: Lelystadse Biljartvereniging spelend onder de naam LBV23
opgericht op 06-01-2023,
Kamer van Koophandel nummer 40061356

1             1. Doel van de vereniging

De biljartsport te beoefenen en te promoten in de ruimste zin van het woord.

 1. Bestuur

Het bestuur van de vereniging bestaat uit minimaal 3 leden. De 1e voorzitter, de 1e secretaris en de 1e penningmeester vormen tezamen het dagelijks bestuur van de vereniging.

 1. Kandidaatstelling bestuursleden

Kandidaten voor een vacante bestuursfunctie kunnen door de leden van de vereniging uiterlijk 1 week voor de te houden jaarvergadering schriftelijk worden opgegeven. Het bestuur kan ter Jaarvergadering kandidaten voorstellen.

 1. Aanmelden van leden

Voorafgaand aan het lidmaatschap geldt een periode van drie maanden aspirant-lidmaatschap.
Na deze periode zal het aspirant-lidmaatschap stilzwijgend worden omgezet in een volwaardig lidmaatschap.
Ter bescherming van de vereniging heeft het bestuur het recht aspirant-leden te weigeren.
Bij aanmelding dient het aspirant-lid de contributie voor genoemde proefperiode vooruit te voldoen.

 1. Elk lid wordt geacht kennis van de inhoud dit reglement te hebben genomen. Nieuwe leden krijgen bij aanmelding een exemplaar. Een kopie is te allen tijde bij de secretaris opvraagbaar.
 2. Financiële zaken
 3. Contributie

De contributie is een jaar contributie verdeeld in twaalf maandelijkse termijnen en dient per maand vooraf betaald te worden. Indien de contributie de 15de van de maand is bijgeschreven op de rekening  van de vereniging ( Bankrekening NL62 RABO 0339 1945 53 t.n.v. Lelystadse Biljartvereniging ) wordt dit nog als een betaling vooraf gezien.
Het is de verantwoordelijkheid van elk lid dat de verschuldigde contributie tijdig is voldaan.

 1. Contributie achterstand

Bij een contributie achterstand van 2 maanden volgt een herinnering om binnen 1 maand de achterstand in te lopen.
Bij een achterstand van 3 maanden kan het bestuur besluiten tot een schorsing voor alle activiteiten van de Lelystadse Biljartvereniging, tot de achterstand is ingelopen.
Bij een achterstand van 4 of meer maanden kan het bestuur besluiten royement aan te vragen bij de KNBB.
Verweer is mogelijk bij het bestuur, en / of de algemene ledenvergadering.

 1. Opzegging lidmaatschap

Het opzeggen van het lidmaatschap is 2 maal per jaar mogelijk.
In verband met de halfjaarlijkse meetpunten ten behoeve van afdrachten aan de KNBB respectievelijk aan het District gelden hierbij de volgende spelregels:

 1. De opzegging dient schriftelijk vóór 1 december respectievelijk vóór 1 juni in het bezit van de secretaris te zijn.
 2. Vóór 15 december resp. vóór 15 juni dienen alle financiële verplichtingen (contributie tot het eind van betreffende maand, evt. opgelegde sancties en/of door het district/bond opgelegde administratieve heffingen) te zijn bijgeschreven op de rekening van de vereniging

Bij niet nakomen c.q. negeren van een van bovenstaande punten geldt dat het lidmaatschap niet wordt beëindigd op de beoogde datum en het lidmaatschap inclusief de daarbij behorende financiële verplichtingen 6 maanden doorloopt

 1. Zaalregels
 2. Keuen

Om blauwe krijtplekken te voorkomen mogen keuen niet tegen de wand worden geplaatst. Ook mogen keuen en hoezen niet op de (biljart)tafels worden gelegd. Leg ze onder het biljart of plaats ze zodanig dat er geen overlast door ontstaat.

 1. Keuen dienen na afloop van het biljarten te worden opgeborgen in een keukastje of mee naar huis te worden genomen. Er mogen dus geen keuen in de zaal, bestuurskamer of de horeca opslag achterblijven
 2. Regels bij het biljart

Verzorging van de tafels en de ballen

Degene, die de tafel als laatste gebruikt of redelijkerwijs kan vermoeden dat hij de laatste gebruiker is, reinigt de tafel, dekt deze af.
Tijdens het spelen dient de bij behorende biljartballendoos bij de tafel te blijven.

De ballen dienen te worden schoongemaakt met een zachte doek en met het schoonmaakmiddel dat op de tafel bij de schoonmaakmachine staat. Blauwe plekken op de ballen dienen te worden verwijderd alvorens men de ballen in de schoonmaakmachine doet. Zodra de ballen goed gereinigd zijn, bergt men ze op in de doos. Voor zover het ballen voor algemeen gebruik betreft, dient de doos in de bestuurskamer te worden gelegd.

Voor eventueel andere door de vereniging ter beschikking gestelde ballen dienen, nadat deze zijn gebruikt voor het specifieke doel waarvoor ze werden verstrekt, de instructies van degene die ze verstrekte te worden opgevolgd.

 1. Voorwedstrijden en Persoonlijke Kampioenschappen

Elk lid dat zich inschrijft voor een voorwedstrijd heeft een verschijningsplicht voor zowel de betreffende voorwedstrijd alsmede de van daaruit eventueel bereikte finale, en gaat akkoord met de door de KNBB resp. door het district opgestelde regels.

Niet komen opdagen bij een voorwedstrijd of finale leidt tot een administratieve heffing die fors kan oplopen.

Het afmelden bij de wedstrijdleider van de vereniging waar de voorwedstrijd/finale wordt gehouden is niet voldoende. Vergewis u van de te volgen procedure.

De hoogte van een eventuele sanctie alsmede de wijze waarop en de termijn waarbinnen u verweer kunt aantekenen, is o.a. terug te vinden in de biljartrevue.

Aangezien de vereniging verantwoordelijk is voor het tijdig betalen van de heffing, zal zij, in voorkomende gevallen, de heffing betalen en vervolgens doorbelasten aan het betreffende lid.

Het lid is gehouden deze heffing direct terug te storten op de rekening van de vereniging.

 1. Tellen en schrijven bij voorwedstrijden en finales.

De wedstrijdsecretaris verzorgt het indelen van het tel- en schrijfrooster en is      verantwoordelijk voor controle en voortgang hiervan.

Ieder lid zal minimaal 2x worden ingedeeld. Een enkele uitzondering in overleg met de wedstrijdsecretaris.

Indien het noodzakelijk is dat er meer dan 2 tel-/-schrijfbeurten worden            ingevuld, komen degene die voorwedstrijden en/of finales spelen hiervoor het eerst in aanmerking.

Voorts geldt hierbij dat 1 tel-/-schrijfbeurt 2 avonden of 1 (weekend)dag is.

Bij verhindering dient men zelf zorg te dragen voor een vervanger en dit tijdig te melden bij de commissie. Zonder melding aan de commissie blijft het oorspronkelijk ingedeelde lid verantwoordelijk voor de tel-/-schrijfbeurt.

Een eventuele vervanger blijft verantwoordelijk voor zijn eigen ingeroosterde tel-/-schrijf beurt(en) en kan naar de commissie geen aanspraken maken dat hij zijn tel-/-schrijf beur(ten) reeds heeft gehad.

Er wordt gestreefd naar een tel-/-schrijf rooster dat enige maanden vooruitkijkt waarbij wordt nagestreefd dat een zo eerlijk mogelijke indeling wordt verkregen.

U krijgt het rooster en eventuele wijzigingen hierop zo mogelijk per e-mail toegezonden.

Omdat niet iedereen een E–mailadres heeft, bestaande adressen soms wijzigen, mailboxen weleens vol zijn, kan het bestuur niet voor de volle 100 procent garanderen dat u het rooster ook werkelijk op deze wijze zult ontvangen.

Elk lid blijft derhalve zelf verantwoordelijk voor het zich ervan te vergewissen of en wanneer men is ingedeeld om te tellen en/of te schrijven.

Zoals gebruikelijk hangt het rooster op het mededelingenbord

Sancties

Indien men zonder kennisgeving niet verschijnt of niet voor een vervanger heeft gezorgd, volgt een sanctie.

1e keer niet verschijnen; een administratieve heffing van € 50,00

2e keer niet verschijnen; een administratieve heffing van € 50,00 en een speelverbod van 4 weken.

3x niet verschijnen royement. Na 2 telbeurten zijn bestuursleden verder vrijgesteld. De wedstrijdleiding is geheel vrijgesteld.

 1. Regels bij de bar
 2. Bezorging bij de tafels

Consumpties worden bij de tafels gebracht, uitsluitend bij officiële wedstrijden en na invulling van een bestelbon. Barmedewerkers hebben de vrijheid naar eigen inzicht, en volledig vrijwillig, ook in andere gevallen consumpties rond te brengen. Hieraan kunnen de leden geen rechten ontlenen.

 1. Consumptiebonnen

Voor tellen en schrijven bij P.K. ’s worden 2 consumptiebonnen ter beschikking gesteld. Bij wedstrijden in het weekend 2 consumptiebonnen en 1 etensbon. Deze zijn alleen te besteden op de dag van tellen/schrijven.

 1. Sluiting van de bar tijdens prijsuitreiking

Tijdens de prijsuitreiking bij toernooien en finales is de bar en dus ook de kassa gesloten. Hiermee tonen wij respect voor de deelnemers, de arbiters en andere betrokkenen.

 1. Interne competitie

Binnen de vereniging wordt een competitie van ongeveer 20 weken gespeeld waarvan de regels niet in strijd kunnen zijn met de regels van de KNBB en wordt gehouden op maandagavond. De aanvang is 19.30 uur.

De wijze waarop de competitie verloopt wordt in de jaarvergadering ter goedkeuring aan de leden voorgelegd.

 1. Vrij spelen

Seniorleden kunnen vrij biljarten, ‘s avonds op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag en op de zaterdag- en zondagmiddag, gedurende de reguliere openingstijden, voor zover dit niet belemmerd wordt door officiële wedstrijden en/of toernooien en/of andere officiële activiteiten.

Indien er geen tafels vrij zijn dient er afgeschreven te worden op het bord. Met daarvoor bestemde spelerskaartjes kan men een tafel reserveren.

Het aantal te maken caramboles wordt bepaald door het moyenne van de Persoonlijke Kampioenschappen van de KNBB en de daarbij behorende partijlengte. Bezit men dit niet dan geldt het moyenne van de onderlinge competitie.

Einde partij; het aantal te maken caramboles of het maximaal aantal beurten is bereikt. Bij libre geldt max. 30, bij bandstoten 40, bij driebanden klein en –groot 50 beurten.

Voor training geldt een maximale tijd van 30 minuten.

Indien geen moyenne bekend is, geldt een maximale speeltijd van 1 uur.

 1. Teams

Teams worden zonder tussenkomst van het bestuur door de leden samengesteld.
Indien dit leidt tot voor de club ongewenste situaties zal het bestuur bemiddelend optreden.

De teamleden benoemen zelf een captain en zijn daardoor medeverantwoordelijk voor het nakomen van de verplichtingen zoals gesteld in het wedstrijdreglement van de KNBB.

Opgelegde administratieve heffingen moeten dan ook door de teamleden zelf worden betaald. In de regel belast de KNBB de vereniging welke deze op haar beurt doorbelast aan de teamleider.

 1. Sancties

Daar waar regels gelden dient naleving ook te kunnen worden afgedwongen.

Hoewel het bestuur uiterst terughoudend is en zal blijven, zal het er soms niet aan ontkomen een of meerdere van de in dit reglement omschreven sancties te moeten opleggen.

Een geschorst lid mag gedurende de schorsing niet namens of onder de naam van Lelystadse Biljartvereniging uitkomen in eventuele teamwedstrijden, voorwedstrijden en/of persoonlijke kampioenschappen of toernooien.

De mogelijk als gevolg van het niet mogen spelen, namens of onder de naam van Lelystadse Biljartvereniging, door de bond of het district opgelegde administratieve heffingen vanwege het niet verschijnen, blijft de verantwoordelijkheid van het geschorste lid.

Eventuele sancties kunnen slechts worden opgelegd nadat een meerderheid van het dagelijks bestuur het in overleg eens is over de op te leggen sanctie.

Hoewel sanctie(s) mondeling kunnen worden medegedeeld en met onmiddellijke ingang van kracht kunnen worden, volgt een schriftelijke bevestiging binnen 1 week na aanzegging.

Tegen een opgelegde sanctie kan binnen 14 dagen na ontvangst van de schriftelijke bevestiging respectievelijk aanzegging, schriftelijk in beroep worden gegaan bij het bestuur van de Lelystadse Biljartvereniging.

Indien het bestuur na aantekening van het beroep unaniem van mening is dat de sanctie gehandhaafd dient te blijven, rest het lid niets anders de sanctie te ondergaan en eventueel bij de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering beroep aan te tekenen.

De uitspraak van de Algemene Ledenvergadering is alsdan bij meerderheid van stemmen bindend.